VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Ing. Martina Koláčková, IČ: 02382113 se sídlem Ostrůvek 678, Rajhrad (dále jen „školitelka“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi školitelkou a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u školitelky objednala službu.
 3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky školitelky.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi školitelkou a klientem vzniká na základě školitelkou potvrzené písemné či elektronické přihlášky ke kurzu.
 2. Školitelka se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Následně školitelka zašle klientovi zálohovou fakturu na celou částku kurzovného. Místo v kurzu má klient závazně rezervováno po úhradě zálohové faktury.
 3. Pokud klient neuhradí zálohovou fakturu do data splatnosti nebo se do tohoto data se školitelkou nedohodne na jiném datu úhrady, bude školitelkou jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.
 4. Smlouva mezi školitelkou a klientem je uzavřena okamžikem, kdy školitelka potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

 1. Platbu za služby lze provést:
  • bezhotovostním převodem na účet školitelky, přičemž platební informace budou klientovi zaslány v zálohové faktuře na jeho emailovou adresu
  • využitím platby kartou prostřednictvím služby GoPay.
 1. Po obdržení požadované peněžní částky zašle školitelka klientovi automaticky faktura, která současně potvrzuje také přijetí platby. Shora uvedený postup platí i v případě, kdy za klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

 1. Pro každý kurz nabízený školitelkou je stanoven minimální počet klientů. Při nižším počtu klientů si školitelka vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. V případě neúčasti klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje školitelka žádnou kompenzaci. Klient nemá zejména právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu.
 3. Každý klient, který absolvuje kurz, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát klient obdrží ihned po skončení kurzu. Nárok na obdržení certifikátu má klient pouze v případě, že absolvuje celý kurz.
 4. Školitelka má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním kurzu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku školitelce a ta mu přijetí této objednávky potvrdila). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu školitelka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržela odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržela.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či školitelky nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má školitelka právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.
 4. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Klient, který po prvním absolvovaném týdnu zahájeného kurzu dojde k rozhodnutí, že mu takový kurz nevyhovuje, má právo odstoupit od smlouvy, přičemž mu bude školitelkou vrácena celá již uhrazená cena takového kurzu. Klient je povinen v takovém případě vrátit školitelce veškeré již poskytnuté učební materiály, a to v okamžiku odstoupení od smlouvy.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 3. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 4. Klient uplatní reklamaci u školitelky písemně na adrese Ostrůvek 678, 66461 Rajhrad či elektronicky na emailové adrese martina@martinakolackova.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 5. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude školitelka reklamaci posuzovat.
 6. Školitelka vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 7. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží školitelce.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi školitelkou a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Školitelka a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi školitekou a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školitelka si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu školitelky. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím školitelky a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2019