Jak je to s prací OZP?

Tímto článkem navazuji na předešlý s názvem Posviťme si na zaměstnávání znevýhodněných. Tentokrát si posvítíme na jednu konkrétní skupinu znevýhodněných, a to OZP neboli osoby se zdravotním postižením.

OZP definuje zákon o zaměstnanosti č.  435/2004 Sb. v §67., který je dělí do 4 skupin: osoby s invaliditou I., II. s III. stupně a také osoby zdravotně znevýhodněné.

Definování výše zdravotního a současně i pracovního omezení mají v kompetenci lékaři lékařské posudkové komise (LPK) české správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Seznam nemocí a zdravotních postižení somatického i psychického původu je uveden ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., vyhláška o posuzování invalidity.

  1. Skupina OZP – I. stupeň invalidity

Je přiznán tomu žadateli, kterému poklesl pracovní potenciál o 35 – 49 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  1. Skupina OZP – II. stupeň invalidity

Je charakterizován poklesem pracovního potenciálu v rozmezí 50 – 69 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  1. Skupina OZP – III. stupeň invalidity

Je definován poklesem pracovního potenciálu žadatele z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to ve výši 70% a více.

  1. Poslední skupina je tvořena zdravotně znevýhodněnými osobami, jejichž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 20 %.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je definován (ve smyslu zákona č. 306/2009 Sb. zákona o důchodovém pojištění, §26.) jako „zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“

Zaměstnat OZP často pro firmu znamená náklady navíc, a to například na zajištění úpravy pracovního prostředí, opatření kompenzačních pomůcek případně využívání asistence další osoby.  Dá se předpokládat, že čím je invalidita vyššího stupně, tím nákladnější může být pro zaměstnavatele připravit vhodné pracovní podmínky. Na toto myslel zákon, který finančně takové zaměstnavatele zvýhodňuje.

Říkáte si, proč byste měli procházet složité kroky, abyste zaměstnali osobu se zdravotním postižením? Tak třeba proto, že produktivita práce nebo kvalita odvedeného výkonu může být mnohem větší než v případě zdravého zaměstnance. Existuje řada pracovních míst, kde např. omezená hybnost nemá žádný vliv na pracovní výkony daného zaměstnance (např. IT specialista apod.) A také proto, že je zákonem stanovené plnění náhradního podílu zaměstnávání OZP. O tom si ještě povíme za chvíli.

NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PRO OZP

Jedná se o nástroje definované primárně MPSV, které jsou totožné pro OZP i pro jiné skupiny znevýhodněných na trhu práce.

Patří sem

  • rekvalifikace,
  • investiční pobídky,
  • veřejně prospěšné práce,
  • společensky účelná pracovní místa,
  • příspěvek na zapracování,
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

 

Je důležité zmínit, že dle (viz. §104 zákona č. 435/2004 Sb.) ke konkrétnímu účelu může zaměstnavatel použít jen jeden nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

O všechny uvedené finanční příspěvky musí firmy žádat příslušný úřad práce. Žádost musí být podána na předepsaných formulářích.  Seznam všech poboček ÚP naleznete zde.

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu 4 % OZP na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl lze kromě přímého zaměstnávání OZP plnit také odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP na CHPM (chráněném pracovním místě), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; další možností plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.

 

Daňové úlevy

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu činí roční sleva na dani pro zaměstnavatele 18 tisíc Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením v 1. a 2. stupni a zaměstnance se statusem OZZ a 60 tisíc Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (OZP 3).

Finanční příspěvky na zaměstnávání OZP

ÚP ČR poskytuje na zaměstnávání OZP několik druhů finančních příspěvků. Některé z nich jsou vázány na zřízení či vymezení chráněného pracovního místa (zkráceně CHPM) – v tomto případě je poskytován příspěvek za podmínky, že zaměstnavatelé v CHPM zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.

Další informace k této oblasti najdete zde https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm

Pevně doufám, že oba moje články Vás motivovaly k tomu, abyste si o této problematice zjistili více – a ještě lépe, udělali první krok k zaměstnávání lidí, kteří by rádi pracovali, jen pro ně někteří zaměstnavatelé nevytvořili potřebné pracovní podmínky.

Krásný den, Vaše

podpis.2 small

Martina Koláčková
Profesi personalisty se věnuji 15 let. Pomáhám firmám přitahovat a udržet takové zaměstnance, které potřebují. Společně pracujeme na zlepšení HR procesů a budování Employer Brandingu. Jednotlivcům nabízím kariérové poradenství, životopis a motivační dopis na míru.
 
Jsem empatický srdcař, který by rád vrátil lidským zdrojům jejich lidskost i funkčnost. (Let's make human resources more human)
 
Konkrétně nabízím: HR audit, HR Branding, Recruiting, Grafiku pro personalisty, HR poradenství na míru
 
 
Napsala jsem 3 praktické e-booky Krok za krokem k nové práci, Motivační dopis snadno a rychle a 10+8 mýtů o hledání práce. a vytvořila on-line kurz GRAFIKA PRO PERSONALISTY
 
Více o mně si můžete přečíst zde >>